Podium Bike Polo

Niko Slubowski

Toronto, ON

Average
Total (9 Tourneys)
Wins
Losses
Ties
Games
Goals
Against
Delta
3.4
3.8
0.6
7.8
36.4
30.3
+6.1
31
34
5
70
328
273
+55
Sep 22, 2017
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
6
9
0
15
93
70
+23
Toot Le Gang
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
2
4
0
6
23
27
-4
The Pierats
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
3
2
0
5
38
23
+15
Significant Squadters
Aug 12, 2016
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
4
3
1
8
22
17
+5
Significant Otters
Sep 9, 2016
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
6
2
1
9
24
13
+11
Significant Otters
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
2
4
1
7
39
44
-5
Team Kirsten
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
2
4
0
6
37
44
-7
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
3
2
1
6
34
18
+16
Significant Otters
May 27, 2016
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
3
4
1
8
18
17
+1
Mallet Suerte